SK | EN | IT | RO
Certifikačný orgán systémov manažérstva

Certifikačný orgán
systémov
manažérstva

Certifikačný orgán
systémov manažérstva

pracuje na základe akreditácie SNAS
pre certifikáciu systémov manažérstva...

pracuje na základe akreditácie SNAS
pre certifikáciu systémov manažérstva...

Certifikuje
nasledovné
oblasti

Certifikuje
nasledoné oblasti

ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001
ISO 14064, ISO 17100, ISO 20000

ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001
ISO 14064, ISO 17100, ISO 20000

Conformance
Verification
International

Conformance
verification international

CVI je certifikačný orgán systémov manažérstva
s medzinárodnou pôsobnosťou.

CVI je certifikačný orgán systémov manažérstva s medzinárodnou pôsobnosťou.

Certifikačný orgán systémov manažérstva

Všeobecné
informácie

Všeobecné
informácie

Informácie
Politika nestrannosti
Odvolania a sťažnosti

pracuje na základe akreditácie SNAS
pre certifikáciu systémov manažérstva...

Bootstrap Slider

Certifikačný orgán systémov manažérstva

CVI je celosvetovo pôsobiaca organizácia.


 • pracuje na základe akreditácie SNAS pre certifikáciu systémov manažérstva, ktorá je uznaná IAF. To zaručuje celosvetové uznanie certifikátov CVI. Presné a aktuálne informácie o rozsahu akreditácie poskytuje SNAS (www.snas.sk). CVI poskytuje tieto informácie na požiadanie. CVI je aj členom IRACAB;

 • využíva odborníkov s bohatými skúsenosťami v podnikoch európskeho i svetového významu;

 • pragmatickým a vysoko kultivovaným prístupom k posudzovaniu a certifikácii si získava stále väčšiu priazeň manažérov a výkonných pracovníkov z radov záujemcov o certifikát systému i certifikovaných subjektov.

Partneri

Slovensko

ACERT, s.r.o.


MPČĽ 3170/31
058 01 Poprad
Slovensko


Tel: +421 948 037 277
E-mail: cvi@cvi.sk

Rumunsko

Conformance Verification International SRL


Str. Predeal, Nr. 73, Jud. Mures
540494 Târgu Mures
Rumunsko


Fax: +40 365 815 782
E-mail: contact@cviromania.ro

Taliansko

CVI Italia SRLs


Via dell’Arcoveggio 49/5
40129 Bologna (BO)
Taliansko


Tel.: +39 800 198 099
Fax: +39 328 57 22 882
E-mail: direzione@cvi-italia.com

India

Veritas CVI Certifications (P) Ltd.


S-31, Second Floor,
Eldeco Station No.1 Mall,
Sector-12, Mathura Road,
Faridabad - 121007
India


Tel.: +91 981 008 87 73
Tel.: +91 129 510 9000
E-mail: veritascvi@gmail.com

Írsko

CVI-Ireland


30-32 Washington Street
Cork
Írsko


Tel.: +353 (0) 21 202 8005
E-mail: info@cvicertification.com

Ostatné

CVI, s.r.o.


MPČL 3170/31
058 01 Poprad
Slovensko


Tel: +421 948 037 277
E-mail: cvi@cvi.sk

Všeobecné informácie

Informácie
Čítať

Informácie


Informácie o audítorských postupoch, procesoch na vydanie, zamietnutie, udržiavanie, obnovovanie, pozastavenie, obnovenie alebo odobratie certifikátu alebo rozšírenia alebo obmedzenia rozsahu certifikácie, použitie ochrannej známky alebo loga certifikačného orgánu a certifikačnej značky alebo loga možno nájsť v
DOHODE O CERTIFIKÁCII.


Všetky žiadosti o informácie, všetky odvolania a sťažnosti týkajúce sa certifikačných činností, za ktoré CVI, s.r.o. (ďalej CVI) zodpovedá, musia byť doručené písomne na adresu:


CVI, s.r.o.
MPČĽ 3170/31
058 01 Poprad
Slovenská Republika


alebo emailom na adresu: cvi@cvi.sk


CVI poskytuje na základe žiadosti informácie o:

 • geografických oblastiach v ktorých pôsobí;
 • stave danej certifikácie;
 • mene, príslušnom normatívnom dokumente, rozsahu a geografickej polohe (mesto a krajina) konkrétneho klienta.

Aktuálne informácie o rozsahu akreditácie môžete získať na vyžiadanie. Ďalšie verejne dostupné informácie možno nájsť na tejto webovej stránke.
Politika nestrannosti
Čítať

Politika nestrannosti


CVI, s.r.o., ako certifikačný orgán systémov manažérstva, vyhlasuje, že:

 • chápe dôležitosť nestrannosti pri vykonávaní činností súvisiacich s certifikáciou systému manažérstva;
 • riadi konflikt záujmov;
 • zabezpečuje objektivitu svojich činností súvisiacich s certifikáciou systémov manažérstva;
 • bude udržiavať proces certifikácie čo najjednoduchší a najzrozumiteľnejší pre zákazníkov;
 • sa bude usilovať predchádzať sporom so zainteresovanými stranami a ich sťažnostiam.


Vrcholový manažment certifikačného orgánu sa zaväzuje:

 • k zabezpečeniu nestrannosti činností súvisiacich s certifikáciou systémov manažérstva na všetkých úrovniach;
 • k vytvoreniu, implementácii a udržiavaniu systém manažérstva podľa normy ISO/IEC 17021-1;
 • umožňovať prístup k službám certifikačného orgánu všetkým žiadateľom.
Odvolania a sťažnosti
Čítať

Odvolanie a sťažnosti


Všetky žiadosti o informácie, všetky odvolania a sťažnosti rieši CVI podľa svojich interných predpisov promptne rešpektujúc princípy nestrannosti a diskrétnosti.


Zásady riešenia odvolaní a sťažností klientov a certifikovaných subjektov sú uvedené v
DOHODE O CERTIFIKÁCII.


Podanie, preskúmanie a rozhodnutie o odvolaniach nevedie ku žiadnym diskriminačným činnostiam proti predkladateľovi odvolania.


Po overení oprávnenosti odvolania / sťažnosti informuje CVI, ak je to možné, predkladateľa o prijatí, resp. neprijatí odvolania / sťažnosti. CVI na požiadanie informuje vo vhodnom čase predkladateľa aj o postupe vo vybavovaní odvolania / sťažnosti a o výsledku.


CVI spolu s klientom a predkladateľom sťažnosti určí, či, a ak áno, potom v akom rozsahu sa zverejní; predmet sťažnosti a jej riešenie. Ak sa nepodarí dosiahnuť dohodu, rozhodne CVI jednostranne.