English Czech republic English English English Slovak republic English Romania English

Informácie


Informácie o audítorských postupoch, procesoch na vydanie, zamietnutie, udržiavanie, obnovovanie, pozastavenie, obnovenie alebo odobratie certifikátu alebo rozšírenia alebo obmedzenia rozsahu certifikácie, použitie ochrannej známky alebo loga certifikačného orgánu a certifikačnej značky alebo loga možno nájsť v DOHODE O CERTIFIKÁCII.

Všetky žiadosti o informácie, všetky odvolania a sťažnosti týkajúce sa certifikačných činností, za ktoré CVI, s.r.o. (ďalej CVI) zodpovedá, musia byť doručené písomne na adresu:

CVI, s.r.o.
MPČĽ 3170/31
058 01 Poprad
Slovensko

alebo emailom na adresu: cvi@cvi.sk

CVI poskytuje na základe žiadosti informácie o:

 • geografických oblastiach v ktorých pôsobí;
 • stave danej certifikácie;
 • mene, príslušnom normatívnom dokumente, rozsahu a geografickej polohe (mesto a krajina) konkrétneho klienta.

 • Aktuálne informácie o rozsahu akreditácie môžete ľahko získať na vyžiadanie. Ďalšie verejne dostupné informácie možno nájsť na tejto webovej stránke.


  Politika nestrannosti

  CVI, s.r.o., ako certifikačný orgán systémov manažérstva, vyhlasuje, že

 • chápe dôležitosť nestrannosti pri vykonávaní činností súvisiacich s certifikáciou systému manažérstva,
 • riadi konflikt záujmov, zabezpečuje objektivitu svojich činností súvisiacich s certifikáciou systémov manažérstva
 • bude udržiavať proces certifikácie čo najjednoduchší a najzrozumiteľnejší pre zákazníkov,
 • sa bude usilovať predchádzať sporom so zainteresovanými stranami a ich sťažnostiam.

  Vrcholový manažment certifikačného orgánu sa zaväzuje

 • k zabezpečeniu nestrannosti činností súvisiacich s certifikáciou systémov manažérstva na všetkých úrovniach,
 • k vytvoreniu, implementácii a udržiavaniu systém manažérstva podľa normy ISO/IEC 17021-1.
 • umožňovať prístup k službám certifikačného orgánu všetkým žiadateľom.

  Odvolania a sťažnosti

  Všetky žiadosti o informácie, všetky odvolania a sťažnosti rieši CVI podľa svojich interných predpisov promptne rešpektujúc princípy nestrannosti a diskrétnosti.
  Zásady riešenia odvolaní a sťažností klientov a certifikovaných subjektov sú uvedené v DOHODE O CERTIFIKÁCII
  Podanie, preskúmanie a rozhodnutie o odvolaniach nevedie ku žiadnym diskriminačným činnostiam proti predkladateľovi odvolania.
  Po overení oprávnenosti odvolania / sťažnosti informuje CVI, ak je to možné, predkladateľa o prijatí, resp. neprijatí odvolania / sťažnosti. CVI na požiadanie informuje vo vhodnom čase predkladateľa aj o postupe vo vybavovaní odvolania / sťažnosti a o výsledku.
  CVI spolu s klientom a predkladateľom sťažnosti určí, či, a ak áno, potom v akom rozsahu sa zverejní; predmet sťažnosti a jej riešenie. Ak sa nepodarí dosiahnuť dohodu, rozhodne CVI jednostranne.
 • Kontakt

  • CVI, s. r. o.
   MPČĽ 3170/31
   058 01 POPRAD
   Slovensko
  • Telefón:
   +421 944 013 365, +421 948 037 277
  • E-mail: cvi@cvi.sk