English Czech republic English English English Slovak republic English Romania English

Informace


Informace o auditorských postupech, procesech na vydání, zamítnutí, udržování, obnovování, pozastavení, obnovení nebo odebrání osvědčení nebo rozšíření nebo omezení rozsahu certifikace, použití ochranné známky nebo loga certifikačního orgánu a certifikační značky nebo loga lze nalézt v DOHODĚ O CERTIFIKACI. Všechny žádosti o informace, všechna odvolání a stížnosti týkající se certifikačních činností, za které CVI, s.r.o. (dále CVI) odpovídá, musí být doručeny písemně na adresu:

CVI, s.r.o.
MPČĽ 3170/31
058 01 Poprad
Slovensko

nebo emailem na adresu cvi@cvi.sk

CVI poskytuje na základě žádosti informace o:

 • geografických oblastech v nichž působí;
 • Stavu dané certifikace;
 • Jméně, příslušném normativním dokumentu, rozsahu a geografické poloze (město a země) konkrétního klienta.

 • Aktuální informace o rozsahu akreditace můžete snadno získat na vyžádání. Další veřejně dostupné informace lze nalézt na této webové stránce.


  Politika nestrannosti

  CVI, s.r.o., jako certifikační orgán systémů managementu, prohlašuje, že

 • chápe důležitost nestrannosti při provádění činností souvisejících s certifikací systému managementu,
 • řídí konflikt zájmů,
 • zajišťuje objektivitu svých činností souvisejících s certifikací systémů managementu
 • bude udržovat proces certifikace co nejjednodušší a nejsrozumitelnější pro zákazníky,
 • se bude snažit předcházet sporům se zainteresovanými stranami a jejich stížnostem.

  Vrcholový management certifikačního orgánu se zavazuje

 • k zajištění nestrannosti činností souvisejících s certifikací systémů managementu na všech úrovních,
 • k vytvoření, implementace a udržování systému managementu dle normy ISO / IEC 17021-1.
 • umožňovat přístup ke službám certifikačního orgánu všem žadatelům.

  Odvolání a stížnosti

  Všechna odvolání a stížnosti řeší CVI podle svých interních předpisů promptně uznávajíc principy nestrannosti a diskrétnosti.
  Zásady řešení odvolání a stížností klientů a certifikovaných subjektů jsou uvedeny v DOHODĚ O CERTIFIKACI.. Podání, přezkoumání a rozhodnutí o odvoláních nevede k žádným diskriminačním činnostem proti předkladateli odvolání.
  Po ověření oprávněnosti odvolání/stížnosti informuje CVI, pokud je to možné, předkladatele o přijetí, resp. nepřijetí odvolání/stížnosti. CVI na požádání informuje ve vhodném čase předkladatele i o postupu ve vyřizování odvolání/stížnosti a o výsledku.
  CVI spolu s klientem a předkladatelem stížnosti určí, zda, a pokud ano, pak v jakém rozsahu se zveřejní předmět stížnosti a její řešení. Pokud se nepodaří dosáhnout dohody, rozhodne CVI jednostranně.
 • Kontakt

  • CVI, s. r. o.
   MPČĽ 3170/31
   058 01 POPRAD
   Slovensko
  • Telefon:
   +421 944 013 365, +421 948 037 277
  • E-mail: cvi@cvi.sk